Kiểm nghiệm bánh mứt tết

Kiểm nghiệm bánh mứt Tết là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường và cũng là một trong những cách để hạn chế các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng trong quá trình sử dụng.

Theo quy định hiện hành, trong Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật An toàn thực phẩm, các sản phẩm bánh mứt tết thuộc nhóm sản phẩm tự công bố. Hồ sơ tự công bố được đóng dấu của doanh nghiệp gồm 01 bản công bố công khai tại trụ sở và trên các trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và 01 bản nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, các cơ sở sản xuất bánh mứt tết trước khi đưa sản phẩm ra thị trường phải tiến hành các chỉ tiêu kiểm nghiệm bánh mứt tết theo quy định để xác định các chỉ số về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là việc làm bắt buộc giúp các đơn vị sản xuất có căn cứ làm thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm để sản phẩm kinh doanh được hợp pháp lưu hành ra ngoài thị trường và nâng cao uy tín của mình.

Các chi tiêu kiểm nghiệm bánh mứt tết

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm bánh mứt tết sẽ được căn cứ vào cơ sở pháp lý của các quy định, quy chuẩn sau:

  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về Luật An toàn thực phẩm ban hành ngày 2/2/2018.
  • Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.
  • QCVN 8-2:2011/BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
  • QCVN 8-1:2011/BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.
  • QCVN 8-3:2012/BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.
  • T53 TCV 116-86 về Tiêu chuẩn địa phương về bánh kẹo.

Cách lên chỉ tiêu kiểm nghiệm bánh mứt tết dựa vào 3 yếu tố sau:

  • Thứ nhất, dựa vào nguồn gốc sản phẩm hoặc phân nhóm sản phẩm.
  • Thứ hai, dựa theo đặc tính sản phẩm và thành phần cấu tạo của sản phẩm.
  • Thứ ba, dựa vào các quy chuẩn hoặc nhóm quy chuẩn dành riêng cho sản phẩm.

Chỉ tiêu kiểm nghiệm bánh mứt tết có thành phần chủ yếu là ngũ cốc

Chỉ tiêu kiểm nghiệm bánh mứt tết có thành phần chủ yếu là ngũ cốc gồm:

Chỉ tiêu kiểm nghiệm bánh mứt tết có thành phần chủ yếu là đường

Chỉ tiêu kiểm nghiệm bánh mứt tết có thành phần chủ yếu là đường gồm:

Chỉ tiêu kiểm nghiệm bánh mứt tết có thành phần chủ yếu là mứt trái cây

Chỉ tiêu kiểm nghiệm bánh mứt tết có thành phần chủ yếu là mứt trái cây gồm: