Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Nhằm duy trì, phát triển bền vững và thích ứng với sự thay đổi mỗi ngày của xã hội, tổ chức NHONHO-Vietnam xây dựng một hệ thống quản lý dựa trên nền tảng: “CHỨNG – CHỈ – CHUẨN”  

Nhằm duy trì, phát triển bền vững và thích ứng với sự thay đổi mỗi ngày của xã hội, tổ chức NHONHO-Vietnam xây dựng một hệ thống quản lý dựa trên nền tảng: “CHỨNG – CHỈ – CHUẨN”  

- CHỨNG CHỈ: Được thực hiện nghiêm túc, chuyên nghiệp và cho kết quả chính xác từ khi bắt đầu cho đến khi ra giấy chứng nhận, báo cáo kiểm nghiệm, báo cáo giám định;

- CHỈ ĐỊNH: Được chỉ định hoặc công nhận bởi các cơ quan hợp pháp; - ĐỊNH CHUẨN: Được áp dụng dựa trên chuẩn mực như là Quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn của quốc gia, khu vực và quốc tế dựa trên giá trị cốt lõi: “TÍN – TÂM – TỐC”  - TÍN: Làm gì cũng phải uy tín. Lấy chữ TÍN làm đầu. Chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết chất lượng dịch vụ của mình với Khách hàng và các bên có liên quan 

- TÂM: Phàm làm việc gì cũng phải có TÂM. Tiền là phương tiện, là quan trọng nhưng không phải là tất cả. Duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội và tôn trọng pháp luật 

- TỐC: Làm nhanh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để phục vụ Khách hàng được tốt hơn bởi vì Khách hàng xem thời gian là vàng bạc.