Chỉ định Bộ Công Thương về kiểm nghiệm thực phẩm

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO được Bộ Công Thương chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO được Bộ Công Thương chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Cụ thể, theo quyết định số 4703/QĐ- BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 và quyết định số 2272/QĐ-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2020, NHONHO được chỉ định kiểm nghiệm các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực vi sinh và hóa lý đối với các nhóm ngành thuộc quản lý của Bộ Công Thương.

Chi tiết về các chỉ tiêu được chỉ định vui lòng xem chi tiết ở tài liệu đính kèm. 

Tải về | 62-quyet-dinh-cua-bo-cong-thuong-08-26-2020-143720.pdf | 704 lượt tải |  Loại file : .pdf | Ngày upload: 23-03-2024

Tải về | 61-quyet-dinh-cua-bo-cong-thuong-12118.pdf | 556 lượt tải |  Loại file : .pdf | Ngày upload: 23-03-2024