CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

STT TÊN NỀN MẪU CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH (Tiếng Việt) CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH (Tiếng Anh)
  Nitrofurans

M.K.Lab59/ Ref. Analytica Chimica Acta (2015)

 
1 AOZ 
3-amino-2-oxazolidinone
   
2      
3      
4